Voorwaarden

1. Eventueel door u op onze overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Door de overeenkomst te ondertekenen, dan wel door daaraan uitvoering te geven, verklaart de huurder van de voorwaarden kennis te hebben genomen en met de inhoud en toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan.

 

2. Tenzij anders is overeengekomen wordt de stallingovereenkomst aangegaan voor de periode van datum ondertekening tot 1 Maart en zal daarna( behoudens tijdige opzegging) stilzwijgend worden verlengd met één jaar.

 

3. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren(of per e-mail) minimaal 1 maand voor aanvang van de winterstalling. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

 

4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

5. De huurprijs van het object is afhankelijk van de lengte en breedte. De lengte wordt bepaald door de lengte van de opbouw plus dissel. Vermeerderd met aanbouwdelen zoals bv. Fietsenrekken.

6. Indien de huurder het gestalde object gaat vervangen door een ander object, of de lengte van het object wijzigt, dient de huurder dit te melden aan verhuurder.

7. De verhuurder behoudt zich het recht om de stallingsprijs jaarlijks aan te passen.

8. De verhuurder behoudt zich het recht om vanwege organisatorische redenen, de indeling van de stalling te wijzigen.

10. Op het gestalde object komt een kleine sticker met uw naam.

11. indien de huurder de stallingsovereenkomst eindigt tijdens de looptijd is de volledige stallingprijs verschuldigd.

12. De huurder dient gasflessen ,jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij het niet voldoen hieraan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de stallingsklant komen.

 

13. De verhuurder neemt de zorg van een goed verhuurder bij bewaring van het stallingsobject in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het stallingsobject en toebehoren.

14. De verhuurder gebruikt het stallingsobject niet en geeft het stallingsobject niet bij derden in bewaring.

15. Komt één der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.

16. Bij gehele, of gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert verhuurde de eventueel betaalde stallingskosten gedeeltelijk.

17. Indien na opzegging de huurder nalatig blijkt om het gestalde te verwijderen, zal deze overeenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, dan wel heeft de verhuurder het recht om die maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van het gestalde object op kosten van de huurder, onverminderd de verschuldigde huursom.

 

18. het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden in gebruik te geven.

19. het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object te verrichten.

20.Het is verboden in de stalling te roken.

21.Op de stallingsplaats mag alleen het in de overeenkomst en/of factuur genoemde object gestald worden, andere of losse voorwerpen zijn niet toegestaan.

22. indien door toedoen van de huurder of door zijn nalatigheid gevaar voor schade dreigt of anders de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gemachtigd om op kosten van de huurder de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen.

23. de verhuurder dient in het bezit te zijn van benodigde sleutels van het door de huurder gestalde object om deze te kunnen verplaatsen. Verhuurder zal ervoor zorg dragen dat de sleutel goed wordt bewaard, doch is nimmer aansprakelijk indien door derden(bv inbraak) hiervan misbruik zou worden gemaakt.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 

 

 

1. Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object minimaal WA te verzekeren.

 

 

 

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van huurder zelf, diens gezinsleden, personeelsleden of gasten.

 

 

 

3. Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen risico.

 

 

 

4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een gestald object, indien dit te wijten is aan grove schuld van verhuurder.

 

Betaling

 

1.Facturen van de stallingsperiode worden per e-mail of eventueel post verzonden. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het aangegeven rekeningnummer.

 

2.Indien huurder niet betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen op de huurder worden verhaald. Verhuurder heeft in dit geval het recht het object buiten te plaatsen en onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.

 

3. Wanneer de factuur van het gestalde object voor twee jaar niet is voldaan wordt het op kosten van de huurder verwijdert.

 

4. De stallingsplaats is alleen overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar van het gestalde object na toestemming van de verhuurder.

 

5. Voor campers geld 5x gratis in en uit halen daarna worden er service kosten in rekening gebracht.  Voor caravans en overige is het 2x gratis in en uit halen daarna worden service kosten in rekening gebracht.